آذر ۲۷، ۱۳۹۳

The whole damn thing makes no sense

اَبیِ NCIS یک بار گفت که I believe in magic, prayer and logic equally. الان دارم به حالش غبطه می‌خورم‌.