مهر ۲۵، ۱۳۹۲

And what cannot be said will be wept

بعد از همه‌ی خنده‌ها و شوخی‌ها و شلوغی‌ها، تهِ تهِ تهِ روز، تلخ ام.  

۱ نظر: