فروردین ۲۸، ۱۳۹۲

What doesn't kill you Just doesn't kill you


دم غروب می‌خواستم فایل را بفرستم و بساط کار روز را جمع کنم. و البته که فایل ده مگی هم‌آن‌جا نشسته بود و خیال رفتن نداشت. امیدوار به معجزه‌ی اتچ شدن فایل، داشتم سایت‌های خبری را بالا پایین می‌کردم. جایی تیتر زده بودند که اسمشو نبر «به غا رفت». مغزم حتی تعجب نکرد که توی يک سایت خبری هم‌چه جمله‌ای نوشته‌اند. به نظرم، مغزم فکر می‌کند منطقی و منصفانه است که بعد از این همه به غا رفتنِ ما بالاخره آن‌ها هم یک جای قصه به غا بروند. بعد رفتم خود خبر را بخوانم که ببینم اسمشو نبر دقیق چه‌طور به غا رفته. دیدم به غا نرفته، به غنا رفته.
من؟ من هنوز دارم فایل ده مگی اتچ می‌کنم. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر