مرداد ۱۳، ۱۳۹۱

Now there's a bubble of me


شب به این گذشت و گریه. 

۱ نظر: