دی ۱۶، ۱۳۸۸

افتادن...

گاهی، درست شب‌هایی مثل ام‌شب، خنجری است یاد تو افتادن. خنجری که کسی فرو می‌کند توی شکمم و هی می‌چرخاند، هی می‌چرخاند، هی می‌چرخاند.
باور کنی یا نه، گاهی خنجری است یاد تو افتادن.

۱ نظر: